EPICUR Research – STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU

EPICUR > Działalność naukowo-badawcza > EPICUR Research – STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU

Przyszłość Projektu EPICUR Research - rozwijająca się współpraca w obszarze naukowo-badawczym

EPICUR dąży do rozwoju wspólnego programu badań opartego na zaangażowaniu przede wszystkim początkujących naukowców. Dowodzi to, że EPICUR jest Sojuszem zaangażowanym w promowanie i wspieranie powstających badań, jak również inicjowanie zmian instytucjonalnych, które pomagają wzmocnić pozycję początkujących naukowców.

Na koniec tego tworzonego od podstaw programu wspierającego rozwój badań, który opracujemy i przetestujemy w fazie pilotażowej Projektu EPICUR Research, powstaną dwie  inicjatywy, tzw. EPIClusters. Jedna będzie dotyczyć innowacji w badaniach, a druga rozwijaniu idei doskonałości w badaniach.

Tematy i uczestnicy ww. dwóch inicjatyw EPIClusters zostaną wybrani z grona wszystkich osób zaliczanych do grona naukowców, niezależnie od ich stanowiska czy tytułu, zgodnie z ideą Projektu, która zakłada wspieranie naukowców na każdym etapie ich kariery, od samego początku.  Ponieważ
proces ten, mimo że na końcowych etapach (wybór EPIClusters) jest z konieczności selektywny/konkurencyjny, to od samego początku ma jak najbardziej angażować wszystkich zainteresowanych naukowców. EPICUR promuje i wspiera różnorodność, ponieważ wierzy, że jest to jedyna podstawa prawdziwej doskonałości. Wspieranie początkujących naukowców ze wszystkich dyscyplin i środowisk sprawi, że europejskie środowisko akademickie będzie bardziej konkurencyjne na globalnym rynku. Dlatego też udział w procesie przechodzenia od EPICamps do EPIClusters będzie korzystny dla naukowców rozpoczynających karierę, niezależnie od tego, czy wygrają konkurs na stworzenie EPICluster w pierwszej rundzie, czy też nie. Budując sieć EPICUR skupiającą naukowców rozpoczynających karierę naukową, z której wyłoni się współpraca badawcza, EPICUR Research będzie w stanie 
zaoferować wiele możliwości nawiązania kontaktów, które będą otwarte dla młodych naukowców ze wszystkich dyscyplin i pomogą im w rozwoju
kariery przez:

 – rozwijanie ich umiejętności w zakresie badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych,

– zapoznanie ich ze sposobami zarządzania źródłami danych i publikowania w różnych formatach
naukowych,

– szkolenie ich w zakresie komunikacji naukowej i ubiegania się o granty,

– wgląd w różne struktury finansowania i poziomy kariery we wszystkich ośmiu instytucjach partnerskich i pięciu krajowych systemach naukowych reprezentowanych w Sojuszu,

– stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy rówieśnikami z całego sojuszu EPICUR i spoza niego,

 

Projekt EPICUR Research startuje od zaproszenia naukowców rozpoczynających karierę do tzw. EPICamps, formatu umożliwiającego połączenie wszystkich zainteresowanych osób niezależnie od ich fizycznego położenia. EPICamps pozwolą początkującym naukowcom nawiązać kontakt z podobnie myślącymi naukowcami z całego Sojuszu, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych dyscyplin naukowych i z użyciem różnych formatów propagowania wiedzy (od krótkich prezentacji i wystaw plakatów po wynalazki i warsztaty metodologiczne). Mamy nadzieję, że w trakcie tego procesu naukowcy rozpoczynający karierę naukową dostrzegą możliwości konkretnej współpracy ze swoimi rówieśnikami z Uczelni Partnerskich. W tygodniach następujących po EPICamps pracownicy EPICURa będą oferować wsparcie w rozwijaniu tych pierwszych, podstawowych pomysłów w bardziej konkretne inicjatywy, a także zachęcać młodych naukowców do dalszego nawiązywania kontaktów.

W oparciu o nieformalne inicjatywy, które powstaną w ramach EPICams i na podstawie krótkiego opisu propozycji zakresu badań, grupy składające się z maksymalnie pięciu członków z Uniwersytetów Partnerskich, z co najmniej trzech różnych krajów zostaną zaproszone do ubiegania się o EPICradles. Będą to wspólne pobyty badawcze w jednym z naszych instytutów lub w placówce badawczej. EPICradles pozwoli tym małym grupom badawczym na opracowanie wniosków projektowych, które będą mogły być finansowane przez strony trzecie. Pracownicy EPICURa w ścisłej współpracy z instytutami goszczącymi i Uniwersytetami Partnerskimi będą wspierać powstające grupy badawcze poprzez wskazywanie doradców, partnerów spoza uczelni oraz dodatkowych źródeł wiedzy. Naukowcy stworzą podstawy naukowe i opracują projekty doktoranckie i podoktoranckie, z którymi będą mogli ubiegać się o EPICluster. EPICradles i EPIClusters rozpoczną się dopiero w 2022 roku, dlatego dalsze informacje zostaną podane wkrótce.

EPICamps

EPICamp wymawiamy
E.PI.Camp I  \ ˈe-pi-ˌkamp\
= połączenie słów barcamp i EPICUR
= pojęcie, opisujące ideę, która zakłada, że wielkie rzeczy powstają wtedy, kiedy nowych rozwiązań szukają ludzie ciekawi świata   

EPICamp – co to jest?

EPICamps to rodzaj warsztatów dostępnych dla każdego, oferowane początkującym naukowcom z sojuszu EPICUR w celu nawiązania kontaktu z rówieśnikami, jak również uznanymi naukowcami o podobnych zainteresowaniach, aby realizować wspólne inter- i transdyscyplinarne projekty dotyczące wyzwań społecznych. Spotkanie na EPICams pozwoli badaczom rozpoczynającym karierę naukową na poznanie podobieństw i – co być może ważniejsze – komplementarności ich badań. EPICamps będą łączyć różne formaty – od mini-spotkań do większych grup dyskusyjnych – w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między naszymi ośmioma Uniwersytetami Partnerskimi i zwiększenia stopnia dopasowania akademickiego naukowców z różnych dyscyplin i dziedzin.

EPICamps będą prowadzone wirtualnie (do odwołania) przez grupę badaczy z co najmniej trzech partnerskich uniwersytetów. Te podstawowe grupy – zwane Radami Akademickimi (Academic Boards) EPICamp – mogą składać się z uznanych i początkujących naukowców z dowolnej dyscypliny lub dziedziny. Będą oni koordynować tematy i zagadnienia EPICamps skupione wokół trzech wyzwań EPIChallenges „Zrównoważony rozwój”, „Migracja, mobilność, tożsamość” i „Zdrowie publiczne” Zachęcamy zainteresowanych naukowców do zgłaszania się do nas z pomysłami i tematami, które pasują do wyzwań EPIChallenges: niezależnie od tego, czy chciałbyś wnieść swój wkład w niewielką część, czy chciałbyś zorganizować cały EPICamp, wszystkie inicjatywy są mile widziane.

Kto może wziąć udział w działaniach EPICamp?

EPICamps są otwarte dla naukowców na wszystkich etapach kariery, bez względu na dyscyplinę czy dziedzinę którą się zajmują, niezależnie od tego z której Uczelni Partnerskiej się wywodzą. Są one jednak skierowane przede wszystkim do naukowców rozpoczynających karierę, którzy będą się kwalifikować do finansowania w późniejszych etapach projektu EPICUR Research. Biorąc pod uwagę różnorodność sposobów organizacji rozwoju kariery na każdym z Uniwersytetów Partnerskich, EPICUR stosuje szeroką definicję początkującego naukowca na potrzeby utworzenia EPICamps. Oznacza to, że zapraszamy naukowców z szerokiego spektrum rozwoju kariery naukowej, od końcowych etapów doktoratu po pierwsze lata pracy na stanowiskach badawczych. Zachęcamy do udziału również uznanych naukowców, którzy byliby zainteresowani mentoringiem początkujących badaczy lub chcieliby doradzać w zakresie projektów.

Potencjalni uczestnicy EPICamps powinni być zainteresowani perspektywą prowadzenia badań interdyscyplinarnych i/lub pracą transdyscyplinarną z partnerami spoza środowiska akademickiego. Powinni mieć udokumentowane zainteresowanie tematem EPICamp, w którym chcą wziąć udział, jednakże nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w tej dziedzinie i/lub pracy inter- i transdyscyplinarnej.

 Jeśli zaproszenie do udziału w EPICamps wzbudziło Twoje zainteresowanie, zapisz się!

 Jak zgłosić chęć udziału w EPICamp?

Rada Akademicka (Academic Board) każdego EPICamp stworzy otwarte zaproszenie do udziału, które zostanie szeroko rozpowszechnione w ramach sojuszu. Program każdego EPICamp będzie wyglądał inaczej, oferując możliwości prezentacji pracy za pośrednictwem prezentacji, sesji plakatowych, paneli dyskusyjnych lub dyskusji grupowych itp. , ale także dając możliwość organizacji: spotkań ad-hoc, rozmów indywidualnych, sesji akademickich opartych na zasadzie speed-datingu oraz grup dyskusyjnych dla wymiany doświadczeń z zakresu metodologii badań. EPICamps zapraszają swoich uczestników do rozwijania kreatywności i spontanicznego działania.

W jaki sposób można zaangażować się w realizację EPICamps?

Jeśli masz pytania lub chciałbyś się zaangażować, skontaktuj się z naszym zespołem na Uniwersytecie we Freiburgu (ALU-FR) lub na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wiedniu (BOKU).

Kontakt

Eva Rüskamp
Albert-Ludwigs-University Freiburg

Work Package Lead
Common Research Agenda

eva.rueskamp@zv.uni-freiburg.de

 

 

Nina Eisenmenger
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna

Work Package Co-Lead Common Research Agenda

nina.eisenmenger@boku.ac.at

EPICradles

EPICradle wymawiamy
E.PI.Cra.dle I  \ ˈe-pi-ˌ krā-dᵊl \
= połączenie słów  EPICUR i cradle
= oznacza ramy i strukturę wsparcia, czyli takie podłoże, na którym świetne pomysły mogą się rozwijać

Więcej informacji wkrótce.

EPIClusters

EPICluster wymawiamy
E.PI.Clus.ter I  \ ˈe-pi-ˌ klə-stər \
= połączenie słów EPICUR i cluster
= oznacza grupę naukowców i partnerów z otoczenia społecznego, którzy pracują nad rozwiązaniem globalnych problemów 

EPIClusters będą nowymi, trans- i interdyscyplinarnymi, zorientowanymi na wyzwania formatami badawczymi, które będą również obejmować partnerów spoza otoczenia uniwersyteckiego, z takich sektorów, jak: biznes, przemysł, polityka, organizacje pozarządowe, służby publiczne, miasta lub regiony. Jednocześnie EPIClusters zainspirują do dzielenia się infrastrukturą i odpowiednimi zasobami w całej naszej sieci w celu stworzenia bazy najlepszych praktyk w zakresie wspólnych badań i innowacji.

Więcej informacji wkrótce.

 

Kontakt 

Guillaume Parodi
University of Straßbourg

 Work Package Lead
EPICluster & New Forms of Research Collaboration

parodi@unistra.fr

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.